Địa điểm: phường Tín Nghĩa, tỉnh Bình Dương
Yêu cầu: Gia sư, sinh viên tốt nghiệp môn toán - lý lớp 12
Học phí: 1 triệu 2  (2 buổi), 2 triệu 2 (4 buổi)
Thời lượng mỗi buổi: 1 tiếng rưỡi
học lực hiện tại học sinh: trung bình
Liên hệ nhận lớp: gọi số 0888116801

Lớp tiêu biểu

STT TỰ NHIÊN | XÃ HỘI Lớp Môn Đặt lớp

Bài đăng nổi bật